Finlands Företagarkvinnor rf.

Finlands Företagarkvinnor (Suomen Yrittäjänaiset) är en intresseorganisation, som driver privata kvinnoföretagares intressen gällande deras verksamhet och ekonomi samt även sociala frågor. Det partipolitiskt obundna förbundet grundades 1947 och har över 50 lokalföreningar runtom i landet och över 5 000 medlemmar.


Kostnader för familjeledighet måste utjämnas

Finlands Företagarkvinnor kräver att riksdagen utjämnar kostnaderna för föräldraledighet genom en bred skattebas.

Riksdagen måste se till att föräldraledighetskostnaderna utjämnas med hjälp av en bred skattebas av följande skäl:

 • Problemet har inte kunnat lösas vid trepartsförhandlingar om inkomstavtal.
 • Dagens system tvingar unga kvinnor att ta korttidsanställningar.
 • Det är framför allt kvinnodominerade branscher som betalar kostnaderna för föräldraskapet.
 • Ett barn kostar moderns arbetsgivare cirka 17 000 euro.
 • De största utgiftsposterna för arbetsgivaren är:
  • lön och semesterpenning
  • frånvaro vid havandeskap
  • kostnader för vård av sjukt barn.
 • I Finland investerar vi cirka en miljon euro av skattemedel även i flickor fram tills 20 års ålder. Vid rekrytering är risken för en moderskapskostnad på ca 17 000 euro alltför ofta droppen som får bägaren att rinna över.
 • Till följd av det nuvarande systemet är bara ca 30 procent av företagarna kvinnor.
 • Dagens system bromsar tillväxten, sysselsättningen och internationaliseringen i kvinnodominerade branscher.
 • Det är redan nu de små och medelstora företagen som håller igång Finland. De ger levebröd åt mer än 60 procent av finländarna.
 • Finlands befolkning åldras snabbt och under de närmaste åren går hundratusentals människor i pension.
 • Det föds inte tillräckligt med barn i Finland.
 • Finlands konkurrenskraft kräver arbetsinsatser och företagande av kvinnor, eftersom hälften av medborgarna är kvinnor.
 • Dagens system är en gammal kvarleva som Finland inte längre har råd med.

Mer information:

Verkställande direktör Carita Orlando, tfn 040 544 5519
Ordförande Katja Rajala, tfn 050 505 4422
E-postadresserna följer mallen [email protected]


Höjd nedre gräns för momsskyldighet

Finlands Företagarkvinnor kräver en höjning av nedre gränsen för mervärdesskatt från nuvarande 10 000 euro till 50 000 euro.

Höjningen av nedre gränsen för moms är en av de bästa stimulansåtgärderna för arbetskraftsintensiva branscher och alla nystartade företag. Det förebygger också uppkomsten av grå ekonomi. En höjning skulle också hjälpa mikroföretagare att klara sig på den inkomst som företaget ger.

Idag blir ett företag momspliktigt redan vid en omsättning på 10 000 euro, och ett grundavdrag, dvs. en flexibel lättnad vid nedre gränsen för skattskyldighet, tillämpas till dess att omsättningen uppgår till 22 500 euro.

Mervärdesskattesystemet infördes i Finland 1994, före vårt inträde i EU, och har inte reviderats sedan dess. Det finländska systemet har alltså stampat på samma fläck i 20 år, trots att den nedre gränsen för företagens momsskyldighet enligt Företagarkvinnornas uppfattning borde indexjusteras regelbundet.

Företagarkvinnorna anser att nedre gränsen för moms bör höjas på grund av följande:

 1. Skatten slår hårdare mot företagare i arbetskraftsintensiva branscher än i kapitalintensiva branscher, där företagaren kan dra av ingående moms från utgående.
 2. Företagare i arbetskraftsintensiva branscher kan inte alltid inkludera momsen i konsumentpriset på grund av marknadsläget. I det nuvarande systemet kan momsandelen av priset på slutprodukten vara högre än den andel som företagaren får för sitt arbete.
 3. Som det är nu premierar mervärdesskatten hobbyföretagare, snedvrider konkurrensen och ökar den grå ekonomin. Det beror på att många företagare drar ner på verksamheten eller arbetar svart när de närmar sig gränsen på 8 500 euro.
 4. Den nuvarande finländska nedre gränsen för mervärdesskatt ligger klart under EU-genomsnittet på 30 000 euro.
 5. Kvinnor är på grund av differentieringen i arbetslivet till stor del verksamma i servicebranscher, och den oförändrade nedre momsgränsen i Finland är särskilt betungande för just kvinnodominerade branscher och kvinnligt företagande.

– Den nedre gränsen måste höjas åtminstone till europeisk genomsnittsnivå. Det inspirerar fler finländare att bli företagare och skapa sig sysselsättning. Om lättnaden vid nedre gränsen ökas på motsvarande sätt främjar lösningen även tillväxten i befintliga företag. Vi måste också komma ihåg att många andra faktorer, bland annat upphandlingslagen, gynnar större företag, påpekar Företagarkvinnorna.

Mer information:

Verkställande direktör Carita Orlando, tfn 040 544 5519
Ordförande Katja Rajala, tfn 050 505 4422
E-postadresserna följer mallen [email protected]