Tasa-arvon edistäminen

Tasa-arvoasiat kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tehtäväkenttään. Yksi ministeriön tehtävistä on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvo on suomalaisessa yhteiskunnassa keskeisenä pidetty arvo, josta säädetään perustuslaissa ja tasa-arvolaissa. Tasa-arvopolitiikan teemoja ovat muun muassa sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen sekä työelämän tasa-arvokysymykset, samapalkkaisuus ja työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen.

Sosiaali ja terveysministeriön yhteydessä toimii tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE). Neuvottelukunnan tavoitteena on tasa-arvoinen Suomi ja maailma, jossa kaikilla ihmisillä on samat oikeudet ja mahdollisuudet sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja sukupuolesta riippumatta. Loukkaamatta muiden oikeuksia jokaisella ihmisellä on mahdollisuus olla oma itsensä ilman syrjityksi tulemisen pelkoa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii myös tasa-arvovaltuutettu. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä sekä sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Suomen Yrittäjänaiset on Naisjärjestöjen Keskusliitto ry jäsenjärjestö. Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry on vuonna 1911 perustettu sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. 

Tietoa tasa-arvoasioista on koottu kattavasti Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Tasa-arvotiedon keskuksen verkkosivuille. Sieltä löydät myös hyödyllisiä linkkejä tutkimustietoon, tilastoihin, kirjallisuuteen ja mediaan.


Artikkeleita ja tietoa tasa-arvosta

  • Naisten osuus kaikista johtajista Suomessa on 36,8 prosentin välillä. EVA
  • Vuosi 2020, ja naiset saavat yhä pienempää palkkaa kuin miehet – miksi? Se johtuu ikivanhasta sopimuksesta, joka jätti pitkät jäljet Yle
  • Naisen euro on vuonna 2021 Suomessa 84 senttiä – se ei ole naisten vika, mutta naisten yrittäjyydellä eroa voidaan kuroa umpeen. 
  • Miehet yliedustettuina johtotehtävissä ja työelämän ulkopuolella. Tilastokeskus 
  • Kumpi on suurempi haaste naisjohtajille: lasikatto vai lasijyrkänne? EY
  • Ekonomien palkoissa on selittämätön ongelma: miksi palkkatasa-arvo ei toteudu vieläkään? Ekonomit
  • Perhevapaiden käyttö ja kustannukset THL