Katso miten Yrittäjänaisten tavoitteet huomioitiin hallitusohjelmassa

Meillä oli 15 tavoitetta eduskuntavaaliohjelmassamme, joista nyt julkistetun hallitusohjelman mukaan saimme yhdeksän tavoitetta läpi, neljän osalta epäonnistuimme tai emme saavuttaneet tavoitettamme.

Kaiken kaikkiaan voi todeta, että hallitusohjelman keskiöön on nostettu yrittäjyys ja työ. Lyhyesti voi todeta hallitusohjelman plussat ja miinukset seuraavasti

Plussat

 • Yritysten verotus ei kiristy
 • Yritysten hallinnollista taakkaa kevennetään
 • Inhouse yhtiöiden toimintaa rajoitetaan ja lisätään yksityisten yritysten mahdollisuuksia tarjota palveluja
 • Palvelusetelien käyttöä lisätään
 • Kotitalousvähennystä laajennetaan kotikuntoutukseen
 • Työllistämisen riskiä pienennetään pidentämällä määräaikaisen työsuhteen kestoa ja mahdollistamalla irtisanominen asiallisen syyn perusteella 

Miinukset

 • Arvonlisäveron alarajaa ei nosteta ja huojennus päättyy vuonna 2025.
 • 10 % arvonlisäverokannan tuotteet ja palvelut nostetaan 14 %:iin, erityisesti kulttuuri- ja ohjelmapalveluille sekä majoitusalalle tämä on veronkiristys
 • Kertakorvaus äidin vanhempainvapaalta tippuu 2 500 eurosta 1 500 euroon
 • Työperäinen maahanmuutto vaikeutuu

Tästä näet meidän 15 tavoitettamme sekä kommentit miten hallitusohjelmassa on ne huomioitu.

Näissä onnistuimme

 1. Yrittäjävähennys tulee säilyttää
  – Hallitusohjelman mukaan yrittäjävähennys säilyy muuttumattomana
 2. Kotitalousvähennys pysyttävä vähintäänkin nykyisellä tasolla
  – Hallitusohjelman mukaan kotitalousvähennyksen tilapäistä korotusta jatketaan vuoteen 2024. Kotitalousvähennystä laajennetaan fysioterapia- ja toimintaterapiayritysten sekä vastaavien ammatinharjoittajien tuottamaan kotikuntoutukseen.
 3. Yritysten hallinnollista taakkaa kevennettävä
  – Hallitus sitoutuu siihen, että yritysten hallinnollinen taakka ei hallituskauden aikana kasva. Hallitus sitoutuu koko valtioneuvoston tasolla ”yksi sisään, yksi ulos” -periaatteeseen, jolla huolehditaan, että uutta sääntelyä esitettäessä velvoitteita kevennetään muualta.
  – Hallitus kohdentaa kasvua tukevia toimenpiteitä myös yksinyrittäjille, mikroyrittäjille ja aloittaville yrittäjille
 4. Työttömyysturvan tulee kertyä, vaikka siirtyy roolista toiseen.
  – Hallitus edistää palkkatyön ja yrittäjämuotoisen työn parempaa yhteensovittamista sekä tunnistetaan yrittäjyyden uusia muotoja ja niiden haasteita.
 5. Kuntien ja hyvinvointialueiden palvelut tulee avata aidolle kilpailulle.
  Hallitusohjelman mukaan
  – Asetetaan hankintalakiin lähtökohtainen velvoite kilpailutuksen uusimiseen, jos kilpailutuksessa on vain yksi tarjoaja. Lisäksi velvoitetaan yhteishankintayksikköjä huomioimaan kilpailutuksissaan kilpailuolosuhteet ja markkinavaikutukset.
  – Rajoitetaan hankintayksiköiden mahdollisuuksia kiertää hankintalakia sidosyksiköiden avulla.
  – Tiukennetaan lainsäädäntöä siten, että sidosyksikköhankintoja voidaan tehdä vain silloin, kun ne ovat kokonaistaloudellisesti edullisempia kuin markkinoilla toimivat vaihtoehdot tai kun tähän on muu erityisen painava julkinen intressi.
  – Jaetaan tarvittaessa palvelutuotannon tarjouskilpailuja pienempiin osiin, jotta myös pk-yritykset voivat olla kilpailussa mukana.
  – Säädetään julkisyhteisöjen ostolaskudata avoimeksi ja ostolaskutietojen julkistaminen tehdään pakolliseksi alueille ja kunnille. Sidosyksikköjen ulosmyyntirajojen yhtenäistäminen (max. 5%, 500 000€)
  – KKV:n kilpailuneutraliteettivalvontaa vahvistetaan. Julkisen sektorin yritystoimintaa valvotaan samalla intensiteetillä kuin markkinatoimijoiden
  – Puretaan lainsäädännöstä monituottajuuden esteitä
  – Hyvinvointialueen on perusteltava päätös palvelutuotantotavasta
  – Merkittävä osa julkisesti rahoitettavista palveluista ostetaan yrityksiltä
 6. Palvelusetelit tulee ottaa laajamittaisesti käyttöön.
  Hallitusohjelman mukaan
  – Kehitetään palvelusetelijärjestelmää ja maksusitoumuksia siten, että ne ovat aitoja vaihtoehtoja asiakkaille ja palveluntuottajille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa vaikuttavuus ja kokonaiskustannukset huomioiden. Sallitaan palveluseteliasiakkaalle mahdollisuus käyttää omaa rahaa lisäpalvelun ostamiseen.
  – Jos asiakas ei saa tarvitsemaansa julkista palvelua hoitotakuuajan sisällä, on hänellä oikeus saada palveluseteli tai maksusitoumus toisen palvelutuottajan tarjoamaan palveluun.
  – Varmistetaan omaishoitajille mahdollisuuksia pitää vapaapäiviä palvelusetelin, kotihoitopalvelun, intervallihoidon ja perhehoidon avulla.
  – Hallitus uudistaa varhaiskasvatuksen palveluseteleitä koskevan lainsäädännön. Tavoitteena on, että yhä useampi perhe voisi valita erilaisten varhaiskasvatuksen muotojen välillä tasapuolisemmin.
 7. Työntekijän sairausajan omavastuuta tulee lyhentää.
  – Sairausajan palkkaa muutetaan siten, että ensimmäinen sairauspoissaolopäivä on omavastuupäivä, jolta työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa, ellei työehto- tai työsopimuksessa ole toisin sovittu
 8. Oppisopimusoppilaan ja harjoittelijan palkkausta pitää porrastaa.
  – Hallitus edistää koulutussopimuksen sekä oppisopimuskoulutuksen käyttöä. Selvitetään mahdollisuuksia oppisopimuskoulutuksen korvauksen porrastamiseen opintojen edetessä.
 9. Yrittäjän sosiaaliturvaa tulee parantaa ja YEL-järjestelmän joustavuutta lisätä
  – Hallitus käynnistää arvioinnin YEL-järjestelmän kehittämistarpeista. Osana arviointia selvitetään YEL-maksujen keskittämistä Melaan.  Lisäksi yrittäjän asumistuen arvioinnin perusteeksi otetaan YEL-työtulon sijaan kaikki todelliset tulot.


  Näissä epäonnistuimme

 10. Kannetaan vastuu perhevapaakustannuksista yhdessä
  – Tässä mentiin askel taaksepäin. Hallitusohjelmassa todetaan, että naispuolisen työntekijän työnantajalle maksettava kertakorvausta alennetaan 1 500 euron tasolle. Lue kannanottomme asiasta täältä
 11. Arvonlisäveron vähäisen toiminnan raja nostettava 30.000 euroon
  – Hallitusohjelman mukaan rajaa ei nosteta. Huojennus poistuu EU-direktiivistä johtuen vuonna 2025.
 12. Liikunta- ja kulttuurietu kuuluu myös toiminimiyrittäjälle
  – Tästä ei ole kirjausta hallitusohjelmassa.
  – Hallitusohjelman mukaan liikuntasetelin käyttöalaan lisätään kalastus- ja eräpalvelut.
 13. Sairaan lapsen hoidon kustannukset ei kuulu työnantajalle.
  – Ei kirjausta hallitusohjelmassa


  Näistä tavoitteistamme ei ollut mainintaa hallitusohjelmassa tai kirjaus oli neutraali

 14. Verotuksella kannustettava riskinottoon ja yrittämiseen
  – Verotus ei kiristy, mutta kannusteita ei tule lisää.
 15. Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä pitää muuttaa vastaamaan yrittäjän eläkelakia
  – Tästä ei ole kirjausta hallitusohjelmassa