Rekrytointituki olisi merkittävä työllisyystoimi hallitukselta

Rekrytointituki työnantajalle yrittäjän tai työntekijän jäädessä vanhempainvapaalle kannustaisi palkkaamaan nuoria naisia. Nuoret naiset työskentelevät miehiä useammin määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa. Monen työnantajan mielestä nuoren naisen palkkaaminen on riski. Raskauden aikaiset poissaolot, uuden työntekijän rekrytointi ja koulutus sekä sairaan lapsen hoito aiheuttavat kustannuksia työnantajalle. Rekrytointituki olisi merkittävä työllisyystoimi hallitukselta ja kohdistuisi nimenomaan nuoriin naisiin.

Naiset pitävät yhä yli 90 % perhevapaista. Perhevapaauudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken. Uudistuksen riskinä on, että isä luovuttaa maksimimäärän luovutettavissa olevista vanhempainpäivärahapäivistään äidille. Tällöin jatkossakin äiti olisi merkittävästi pidemmällä vapaalla ja poissa työpaikalta.

Työnantajan riskiä nuoren naisen palkatessa tulisi pienentää rekrytointituella. Tuki myönnettäisiin sellaisen henkilön palkkakustannuksiin, joka sijaistaa vanhempainvapaalle jäävää työntekijää. Tuki tulisi ulottaa myös yrittäjän vanhempainvapaan ajaksi tulevan työntekijän palkkauskustannuksiin. Tuella olisi merkittävä vaikutus pienyrittäjien mahdollisuuksiin palkata nuoria naisia ja heille sijainen vanhempainvapaan ajaksi.

Suomen Yrittäjien teettämän Yrittäjägallupin mukaan 40 prosenttia naisyrittäjistä ansaitsee alle 2 000 euroa kuukaudessa, kun vastaava luku miehillä on 25 prosenttia. Myös hyvätuloiset yrittäjät ovat useimmiten miehiä. Yli 4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevia miesyrittäjiä on 37 prosenttia kun vastaava luku naisilla on 17 prosenttia.

Syitä naisten heikompiin ansioihin on varmasti monia. Yksi syy on naisten pitämät perhevapaat ja perhevapaiden kustannusten vaikutus naisvaltaisten alojen palkanmaksukykyyn.

Vaikka Kela korvaa suurimman osa vanhempainvapaista yksilön työnantajalle koituvista kustannuksista, on yhä äidin työnantajalla suurempi vastuu niistä. Pientyönantajalle kolmen kuukauden palkan tai lomapalkan maksaminen ennen kuin korvauksen saa Kelasta, voi johtaa kassakriisiin. Lisäksi lomaraha, raskausajan lyhyiden poissaolojen sekä sairaan lapsen hoitamisen ajan palkat jäävät työnantajan maksettavaksi. Erityisesti pienissä yrityksissä ja matalakatteisilla aloilla nämä kulut ovat suuri riski työnantajalle.

Suomessa 93 prosenttia yrityksistä on alle kymmenen työntekijän yrityksiä. Yrittäjistä naisia on vain 35 prosenttia. Naiset ovat miehiä harvemmin kasvuhaluisia yrittäjinä. Tarvitsemme kaikki keinot, joilla voimme kannustaa naisia yrittäjiksi, kasvuyrittäjiksi ja luomaan työpaikkoja.  

Lisätietoja

Carita Orlando
toimitusjohtaja
[email protected]
puh 040 544 5519


Tiedotteita: